Coaatmca | REGLAMENT LLEI DEL SÒL
19651
post-template-default,single,single-post,postid-19651,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

REGLAMENT LLEI DEL SÒL

REGLAMENT LLEI DEL SÒL

 

La modificació puntual del reglament de la Llei del sòl canvia el règim reglamentari per a la sol·licitud de cèdules d’habitabilitat de 1ª ocupació

 

La modificació, contrària a les al·legacions presentades pel Col·legi d’Aparelladors de Mallorca, entra en vigor el pròxim dia 8 de desembre

 

El passat 15 de novembre es va publicar al BOIB l’acord d’aprovació definitiva de la modificació parcial i puntual del Reglament General de la Llei 2/2014, d’ordenació i ús del sòl (LOUS).

Aquesta adaptació del text, que s’ha fet determinada per aspectes parcials de la posterior Llei d’Urbanisme (LUIB), afecta entre d’altres al règim reglamentari per a la sol·licitud de cèdules d’habitabilitat de 1ª ocupació.

D’aquesta manera, “totes les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat de 1ª ocupació formulades davant del Consell de Mallorca, a partir del dia 8 de desembre de 2018, hauran d’aportar a la sol·licitud, en tots els casos, a més de la llicència municipal d’obra i el certificat de final d’obra i habitabilitat dels tècnics directors, la LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OCUPACIÓ O DE PRIMERA UTILITZACIÓ O, SI ESCAU, UN CERTIFICAT MUNICIPAL D’INNECESSARIETAT DE DITA LLICÈNCIA, quan la legislació sectorial aplicable no l’exigeixi”.

Aquesta mesura ja es va proposar en el període de tramitació de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears (a la disposició addicional dotzena de l’Avant projecte de la LUIB) i el COAAT-Mallorca va al·legar en contra, propiciant que dita disposició quedés suprimida del text definitiu de la LUIB.

Malgrat això, la mesura es va incloure de nou, incloent-la a dintre de l’aprovació inicial de la modificació puntual i parcial del reglament de la LOUS, a on (amés de la mesura al·legada), es va incloure la substitució d’una disposició de dit Reglament LOUS referida a atribucions orgàniques insulars, pel desplegament d’una disposició transitòria de la LUIB referida al règim del sòl urbanitzable. Una vegada més el COAAT-Mallorca va sol·licitar que no es canviessin els requisits per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, prevenint de la problemàtica que la modificació reglamentària podia generar en determinats casos d’intervencions damunt edificacions existents. La postura del COAAT es basa en l’específic objecte de cadascun dels títols administratius referits (cèdules d’habitabilitat de 1ª ocupació / llicència municipal d’ocupació o de 1ª utilització), que al cas d’intervencions sobre edificacions existents justifica especialment el manteniment de l’actual ordre en l’emissió d’ambdós.

Mig any després d’haver.ne al·legat aquesta corporació, i sense remetre cap escrit en resposta o consideració de dites al·legacions , la institució insular ha comunicat al COAAT-Mallorca l’aprovació definitiva de la modificació del reglament, que inclou l’exigència d’ajuntar la “llicència municipal d’ocupació o de primera utilització” per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat de 1ª ocupació.

 

Adjunt trobareu el document complet, remès pel Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca

 

View Fullscreen