El visat d’obres es manté durant el primer semestre de 2020

El Col·legi d’Aparelladors ha visat 12 habitatges menys que en el mateix període de l’any passat. De gener a juny es van visar a l’illa 501 nous habitatges unifamiliars i 609 plurifamiliars

 

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca ha visat 1.110 nous habitatges a l’illa durant el primer semestre de 2020, la qual cosa suposa un lleu descens del 1,07% respecte al mateix període de 2019, en el qual el nombre d’habitatges visats va ser de 1.122.

Segons les estadístiques anuals registrades en el COAAT Mallorca, d’aquests nous habitatges visats, 609 van ser plurifamiliars i 501 unifamiliars (aïllats o adossats). Això suposa un descens del 5,5% en els plurifamiliars i un creixement del 5% en els unifamiliars.

La incidència de la COVID-19 i del confinament es fa més palès en els mesos d’abril i maig, en els quals es produeix una reducció dels visats respecte a aquests mateixos mesos de 2019. No obstant això, al març i juny es produeix un increment notable.Durant el primer semestre de 2020 també s’han produït més visats d’habitatges plurifamiliars que d’unifamiliars. Una tendència que es manté respecte a 2018 i 2019. Entre 2014 i 2018 les unifamiliars visades van superar les plurifamiliars.

El president del Col·legi d’Aparelladors de Mallorca, Daniel Tur, considera que, malgrat la crisi de la COVID-19, “el descens en el nombre de visats respecte el primer semestre de 2019 no ha estat especialment negatiu. En qualsevol cas, és difícil predir de manera fiable com serà l’evolució en el segon semestre de 2020 o si la tendència d’aquests primers sis mesos es mantindrà en el que queda d’any”. En aquest sentit, ha afegit, “la incertesa és evident en el sector, d’agilitació i de reactivació com les recollides en el Decret 8/2020 que ara es tramita parlamentàriament”.

Per municipis, els que registren en el primer semestre de 2020 un major nombre de projectes d’obra visats en habitatges plurifamiliars són Palma (358), Inca (76), Marratxí (42) i Manacor (35). En unifamiliars (aïllats i adossats) els habitatges visats es van concentrar fonamentalment a Palma (72), Marratxí (44), Santanyí (42) i Campos (40).

Els visats de construcció i reforma de la planta hotelera es mantenen a la baixa

Els projectes visats corresponents a la nova construcció i reforma d’hotels es redueixen. En el primer semestre de 2020 es va visar 1 nou hotel i la reforma d’altres 35.

Activitat professional dels aparelladors

La incidència de la crisi de la COVID-19 es fa més palesa en l’evolució dels principals indicadors de l’activitat professional dels aparelladors (direccions d’obra, redacció d’estudis de seguretat i coordinacions de seguretat en les obres).

En tots ells es produeixen importants descensos al llarg del primer semestre de 2020 en comparació al mateix període d’anys anteriors. Es trenca així, en el que portem d’any, la tendència a l’increment i consolidació de l’activitat en el sector de la construcció que s’havia observat durant els últims anys a Mallorca.Aquest descens de l’activitat es reflecteix també en els ingressos econòmics per visats en el COAAT Mallorca. Van baixar durant els mesos de març a maig, especialment el mes d’abril, en el qual els ingressos per aquest concepte es van reduir més d’un 41% respecte al mateix mes de 2019. Al juny s’ha produït una recuperació i les quotes per visats es van incrementar un 4,5% respecte a juny de l’any passat.

VEURE PRESENTACIÓ ESTADÍSTICA EDIFICATORIA PRIMER SEMESTRE 2020

Compartir

Més notícies

Dinar de veterans 2022

Es van lliurar els bastons als col·legiats que compleixen 80 anys i les insígnies als quals celebren 50 anys de col·legiació