El PIAT inclou part de les al·legacions presentades pel COAAT Mallorca

El Consell de Mallorca ha acceptat 3 de les 4 al·legacions presentades, 1 de manera íntegra i 2 parcialment

 

El Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT), aprovat aquest estiu pel ple del Consell de Mallorca, ha inclòs en el seu text definitiu part de les aportacions presentades pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics.

El COAAT Mallorca havia presentat 4 al·legacions al Pla, de les quals es van estimar, i es van recollir en el text finalment aprovat, una en la seva integritat i dues de manera parcial.

En concret, es va estimar una nova redacció de la disposició transitòria cinquena per a concretar i evitar males interpretacions sobre els terminis per a aconseguir la certificació del nivell d’eficiència energètica requerit pel PIAT per a aquells habitatges que comercialitzin estades turístiques.

De manera parcial es van acceptar altres dues al·legacions presentades pel COAAT Mallorca. Una que ha permès ajustar la definició del que es considera una reforma integral. Inicialment es consideraven com a tal totes aquelles que afectaven a més d’un 50% de la superfície de l’immoble. Consideràvem que aquesta definició era poc precisa i podia donar lloc a considerar obres de reforma integral uns certs treballs d’escassa importància però que afectessin una superfície àmplia.

Finalment s’ha aprovat considerar obres de reforma integral aquelles en les quals el seu pressupost d’execució material és superior al 50% del valor cadastral de la construcció. També es considera reforma integral quan, de manera acumulativa en els últims cinc anys, s’intervé en més del 50% de la superfície de l’envolupant dels edificis, inclosa la coberta, o en més d’un 50% de la superfície construïda.

També es va acceptar parcialment una esmena a l’article que impedia l’ús turístic en sòl rústic excepte per a aquelles activitats que fossin complementàries del sector primari. Consideràvem la prohibició excessiva perquè no feia referència concreta a la prohibició de nova implantació sinó a la prohibició de tots els usos de manera general.

Finalment es va modificar el redactat incloent que només es pot incrementar el sòl qualificat d’ús detallat d’allotjament turístic en sòl rústic, quan es tracti d’activitats complementàries vinculades a una explotació agrària, d’hostatgeries en edificis existents o d’albergs o refugis turístics de titularitat pública o gestionats per associacions sense afany de lucre, també en edificis existents.

PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE MALLORCA (PIAT)

Compartir

Més notícies