Al·legacions al Reglament de desenvolupament de la LUIB per a Mallorca

El Col·legi ha presentat 11 al·legacions que reclamen més participació dels col·legis professionals, la inclusió de les declaracions responsables o una major precisió en les definicions constructives

 

El COAAT Mallorca ha presentat al·legacions al Reglament general de desenvolupament de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears (R-LUIB) per a l’illa de Mallorca.

En concret, són 11 les al·legacions presentades pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, de les quals 5 són de tipus genèric. Entre elles es troben les que insten el foment de la participació dels col·legis professionals -en els àmbits territorial i urbanístic- amb mesures concretes més enllà de manifestacions d’intencions. Seria, per exemple, el cas de la incorporació, àmpliament reclamada al CIM, del COAAT Mallorca com a entitat representada, de ple dret, en la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca. També que el R-LUIB reconegui la possibilitat d’establir convenis de col·laboració entre les administracions i els col·legis professionals per a la gestió, formulació, tramitació i implementació d’instruments de planejament detallat (possibilitat que, de fet, segons ha vingut reclamant el COAATMCA i per a finalitats relacionades, ja s’estableix en recents disposicions autonòmiques).

També aquest grup d’al·legacions conté la reclamació que el R-LUIB inclogui el règim de declaració responsable, actualment establert com a mesura temporal i extraordinària en la legislació autonòmica, mitjançant una disposició que ho reconegui (mentre es trobi vigent) com a títol habilitant diferenciat dels règims generals de llicència urbanística i comunicació prèvia.

Existeix un altre grup d’al·legacions centrades en les disposicions específiques en matèria de definicions i paràmetres urbanístics, que l’aprovació inicial del R-LUIB inclou com a annexos (encaminats a donar uniformitat a les diferents normes a nivell municipal):

D’una banda, es proposa una definició més precisa de les parts que conformen els edificis (soterranis i semisoterranis, en tant que són els espais de referència a l’efecte del còmput de nombre de plantes, la qual cosa afecta sens dubte el règim urbanístic d’obres noves i intervencions autoritzables sobre els edificis existents).

Per una altra, es reclama una major precisió en les pròpies definicions d’intervencions susceptibles en cas que es dugui a terme sobre edificis existents (cas de les demolicions, consolidacions, reestructuracions i reconstruccions), en el sentit de prevenir confusions o interpretacions subjectives -o injustificadament limitatives- que a vegades generen controvèrsies complexes.

El COAATMCA, com a entitat representativa de la professió més especialitzada en l’àmbit edificatori (i en tot allò que comporta el “fet constructiu”, així com de la seva casuística i particularitats), sol·licita en aquest aspecte que el R-LUIB faciliti l’harmonització del règim urbanístic aplicable als edificis existents amb aquelles disposicions sectorials de caràcter eminentment tècnic que persegueixen garantir i millorar, entre altres, la qualitat i seguretat del parc immobiliari.

Aquest Reglament general de desenvolupament de la LUIB va ser aprovat inicialment pel Consell de Mallorca el mes de novembre passat i es troba actualment pendent d’aprovació definitiva amb la possible incorporació d’al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública.

CONSULTAR TEXT ÍNTEGRE DE LES AL·LEGACIONS DEL COAAT MALLORCA

Compartir

Més notícies