Recurs contra expedient sancionador de l’Ajuntament de Palma

El text recull el desconeixement per part del AT de l’inici de les obres sense disposar de llicència, així com l’absència de responsabilitat d’un director d’execució material de les obres en una infracció d’aquestes característiques

 

El COAAT Mallorca ha assessorat un col·legiat en la presentació d’un recurs de reposició contra l’Ajuntament de Palma per la imposició d’una sanció per suposada infracció urbanística. En concret, per la realització d’una sèrie d’obres en un immoble sense disposar de títol habilitant.

En el recurs es recull que el col·legiat havia redactat el projecte per a la sol·licitud de llicència i que, en reiterades ocasions, havia traslladat als altres agents de l’edificació que no podien iniciar les obres fins a obtenir la citada sol·licitud.

Sense coneixement de l’arquitecte tècnic, les obres van ser iniciades. Quan es produeix la visita del zelador municipal, el col·legiat, que és director d’execució material de l’obra, no es troba present. Quan l’Ajuntament decreta la suspensió de les obres és el representant de la propietat qui recull la notificació i no la comunica a l’arquitecte tècnic.

En el recurs també s’estipula que els responsables d’infraccions urbanístiques són, amb caràcter general, els propietaris, promotors o constructores, tal com s’estableix en la Llei d’Ordenació de l’Edificació. Les responsabilitats de l’aparellador, en la seva condició de director d’execució de material de les obres, tenen a veure, exclusivament amb el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals. A més, en el present expedient sancionador no existeix ni una sola prova, ni un sol indici, que acrediti el dol, culpa o negligència greu per part de l’arquitecte tècnic, no havent-se practicat testificals, ni existint documentació que determini ni tan sols el seu coneixement sobre l’extrem que se li imputa.

El col·legiat ha presentat un recurs de reposició davant la impossibilitat de presentar al·legacions prèvies, ja que no va tenir coneixement de l’obertura de l’expedient sancionador fins que el seu inici va ser publicat en el BOIB.

Compartir

Més notícies

Trobada amb el COAAT de Granada

El nostre col·legi i el de Granada participen en una jornada d’inclusió i diversitat amb karate i visita a la ciutat de l’Alhambra