L’Ajuntament de Palma rectifica la llista d’admesos en concurs oposició

Cort havia exclòs a diversos candidats a places d’arquitecte tècnic per considerar erròniament que no tenien la titulació corresponent

 

L’Ajuntament de Palma rectificarà la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per prendre part  en el concurs oposició pel torn lliure per a cobrir 2 places d’arquitecte tècnic, vacants en la seva plantilla de funcionaris i corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2017, taxa de reposició, i 5 places corresponents a la taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018.

Cort havia exclòs del procés a més d’una trentena d’aspirants per considerar, erròniament, que no complien amb els requisits de titulació necessaris per a exercir l’Arquitectura Tècnica. En concret, i en contra del que s’estableix en l’Ordre ECI/3855/2007 per la qual es fixen els requisits universitaris per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de AT, havia rebutjat als candidats amb Grau en Edificació o equivalents

Amb l’assessorament del Gabinet Tècnic del COAAT Mallorca, els afectats van interposar recurs davant el consistori palmesà, que ja ha anunciat que rectificarà i tornarà a publicar la llista provisional d’admesos en el procés incloent a totes les persones que havien estat excloses per aquest error.

CONSULTA DE TÍTOLS. Registre d’Universitats, Centres y Títols (RUCT)