Nova sentència del Suprem que reitera la reserva d’activitat d’arquitectes tècnics i arquitectes per a subscriure ITEs i IEEs

L’alt tribunal torna a donar, per tercera vegada consecutiva en pocs mesos, la raó al CGATE en els seus recursos sobre els professionals competents per a realitzar aquests informes

 

Per tercera vegada consecutiva, el Tribunal Suprem ha donat la raó al Consejo General de la Arquitectura Técnica de España estimant el recurs de cassació interposat contra la sentència de l’Audiència Nacional que estimava el recurs contenciós administratiu promogut per la CNMC contra resolució de l’Ajuntament de Bilbao per la qual es va denegar l’admissió de les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITEs) subscrites per enginyers industrials.

L’Alt Tribunal, en sentència del passat de 14 de març, recull la jurisprudència asseguda en les recents sentències de desembre de 2021 i de gener de 2022, concloent el següent:

Els articles 3, 10.2 a), 12.3 a) i 13.2 a) de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, han d’interpretar-se en el sentit que estableixen una reserva competencial d’activitat per a l’emissió dels informes d’inspecció tècnica d’edificis en favor dels arquitectes i aparelladors i arquitectes tècnics, que es revela compatible amb les exigències establertes en l’article 5 de la 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, quan cal apreciar que concorre una raó imperiosa d’interès general vinculada a la seguretat de les persones, que justifica la restricció a l’exercici d’aquesta activitat per altres professionals, en els termes de l’article 3.11 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

VEURE SENTÈNCIA

Compartir

Més notícies