Les ajudes europees per a rehabilitació energètica es podran sol·licitar a partir del 27 de desembre

El BOIB ha publicat dues convocatòries que sumen 16 milions d’euros. A partir del 27 de desembre, les persones interessades es podran dirigir a les oficines de rehabilitació dels col·legis professionals per gestionar les sol·licituds. El COAAT Mallorca gestionarà 3 d’aquestes oficines a l’illa

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat les convocatòries de dues de les principals línies d’ajudes destinades a impulsar la rehabilitació d’edificis i a millorar l’eficiència energètica en habitatges a les Illes Balears. Totes dues s’inscriuen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea amb fons Next Generation i gestionades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA). Es tracta dels programes següents:

Programa 3 d’Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l’Àmbit de l’Edifici.

Programa 4 d’Ajuda per a les Actuacions de Millora de l’Eficiència Energètica en Habitatges.

Els programes 3 i 4 disposen d’un pressupost de 16 milions d’euros.

En el cas del Programa 3, les ajudes van dirigides a finançar obres i actuacions en els edificis d’ús predominantment residencial en els quals s’obtengui una millora acreditada de l’eficiència energètica. L’objectiu és que s’assoleixi un estalvi mitjà d’almenys un 30 % en el consum d’energia primària no renovable.

La subvenció, en el cas d’actuacions de rehabilitació en l’àmbit de l’edifici, pot arribar fins a un 80 % del cost, si l’estalvi energètic aconseguit és o supera el 60 %, amb una quantia màxima de 18.800 euros per habitatge. També es té en compte el nivell d’ingressos de la unitat familiar i la composició d’aquesta, amb especial atenció a si en els habitatges conviuen persones especialment vulnerables. En aquests casos de baixos ingressos i la convivència de menors o persones amb discapacitat, la subvenció pot arribar fins al 100 % del cost de l’actuació i la quantia màxima pot pujar fins als 23.500 euros. Es preveuen també ajudes per a la retirada d’elements d’amiant, amb un màxim de 1.000 euros per habitatge i de 12.000 euros per edifici.

També es finançaran actuacions i obres de millora de l’eficiència energètica als habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyin a edificis plurifamiliars, a través del Programa 4. Seran actuacions subvencionables aquelles que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys el 7 % o una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30 %. També se subvencionaran les actuacions de modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmic de l’habitatge. Dins la subvenció es poden incloure els honoraris dels professionals que intervenguin en el projecte, el cost de redacció dels projectes, els informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars, justificades degudament. El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros. L’import de la subvenció serà del 40% del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros.

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes els propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars o edificis plurifamiliars; administracions públiques i els organismes i la resta d’entitats de dret públic; empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles; així com comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris.

Oficines de rehabilitació

Per acostar al màxim aquestes línies d’ajudes, es posarà en marxa una xarxa d’oficines de rehabilitació, que actuarà com a finestreta única amb l’objectiu de coordinar, informar i facilitar la gestió de les ajudes i la prestació de serveis que contribueixin a facilitar la implementació i la gestió integral dels projectes de rehabilitació energètica a l’àmbit residencial. Estaran al servei dels ciutadans, comunitats de propietaris, empreses i agents rehabilitadors en general.

S’obriran onze oficines arreu de les Illes Balears: cinc a Mallorca (Palma, Inca i Manacor); tres a Menorca (Maó i Ciutadella); dues a Eivissa i una a Formentera (Sant Francesc). Aquest servei estarà gestionat, mitjançant un conveni amb la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per cinc col·legis professionals: el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears; el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca; els col·legis oficials d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Menorca, d’Eivissa i Formentera; i el Col·legi d’Administradors de Finques de les Illes Balears.

Per accedir als diferents programes, les actuacions de rehabilitació i millora energètica s’han d’haver iniciat amb posterioritat a l’1 de febrer de 2020.

Les ajudes es tramitaran pel sistema de concurrència no competitiva. La tramitació de sol·licituds, que s’iniciarà el 27 de desembre, serà exclusivament telemàtica, a través de la pàgina web de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura:  http://habitatge.caib.es. El termini de presentació finalitza l’1 de setembre de 2023, o fins que s’exhaureixi, en aquest període, la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria. La resolució de les sol·licituds serà per ordre de presentació, segons la data i l’hora d’entrada al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació que s’hagi d’aportar sigui completa.

Compartir

Més notícies