Coaatmca | AL·LEGACIONS PDSU SELVA
21384
post-template-default,single,single-post,postid-21384,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

AL·LEGACIONS PDSU SELVA

AL·LEGACIONS PDSU SELVA

El COAAT Mallorca presenta al·legacions al PDSU de Selva per col·laborar amb aquest procés normatiu

 

El Col·legi d’Aparelladors de Mallorca ha presentat aquesta setmana davant l’Ajuntament de Selva les al·legacions corresponents al Projecte de Delimitació del Sòl Urbà (PDSU) d’aquest municipi de la comarca del Raiguer.

El Projecte de Delimitació del Sòl Urbà de Selva s’ha grafiat “sense respectar els límits de les parcel·les i tallant edificacions amb una antiguitat superior als 30 anys”.

La corporació ha redactat aquestes al·legacions al projecte que s’ha realitzat “de manera rígida i excloent, sense tenir en compte els nuclis històrics, el teixit urbà consolidat, la realitat urbanística que s’ha anat produint en les darreres dècades o els límits físics i registrals dels terrenys”

En el cas dels municipis sense planejament general, com passa en el Terme Municipal de Selva, la condició de sòl urbà dels terrenys ve determinada per les DOT i a les condicions que “determinés la legislació vigent”.

A aquest efecte, i en aplicació de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, s’han d’identificar com a sòl urbà sense urbanització consolidada aquells terrenys que classificats formalment com a sòl urbà en els instruments de planejament urbanístic (transitòriament les DOT en el cas de Selva) no disposin dels serveis urbanístics bàsics als que fa referència l’article 22 de la mateixa llei.

Per tant, no queda justificat el caràcter innovador que aquest PDSU estableix amb el criteri elegit per la delimitació del sòl urbà, al manco en aquelles parcel·les on existeix constància del reconeixement d’aquesta condició en els darrers anys: concessió de llicencies, reparcel·lacions, etc.

Tampoc no es justifica establir un criteri més restrictiu a les pròpies condicions que les normes imposen i que, de conformitat amb elles, sempre hauran de respectar com a mínim el règim urbanístic consolidat.

A més, i de forma general, aquests terrenys perimetrals afectats tenen construccions implantades legalment. La delimitació hauria d’incloure de forma completa les unitats bàsiques de sòl existents, que són, en tot cas, les parcel·les consolidades al llarg dels anys, i no només part d’aquestes.

La pròpia memòria del PDSU indica que “La delimitació de les àrees de desenvolupament urbà del PTM no segueix cap límit físic ni equidistància de vials o carreteres. La taca es va delimitar sobre l’àrea edificada i no encaixa amb el límits cadastrals ni construccions existents. Així, el perímetre delimitat ara com sòl urbà no coincideix exactament amb les àrees de desenvolupament urbà del PTIM.”

Per una altra banda, els criteris aplicats per a la delimitació creen una notable desigualtat entre les parcel·les limítrofs i les interiors, on és considerada tota la seva superfície com a sòl urbà i, per tant, es pot donar la circumstància de que dos propietaris amb parcel·les similars i incloses ambdues en el teixit consolidat del nucli urbà, una interior i l’altra perimetral, obtenguin aprofitaments desiguals en aplicar-se un criteri de delimitació que impedeix en un cas que tota la propietat mantingui la classificació d’urbana i no passi així amb l’altre.

A aquesta circumstància hem d’afegir també que la delimitació utilitzada produeix de forma massiva en tots els nuclis del terme municipal una nova situació urbanística, en concórrer en una mateixa parcel·la (perimetral) o en un mateix edifici dues classificacions de sòl: rústic i urbà, condicions que fins ara no es donaven.

Per tots aquests motius el COAAT Mallorca demana a l’Ajuntament de Selva una modificació de la documentació escrita i gràfica exposada, abans de la seva aprovació definitiva.