Coaatmca | Visats
21403
page-template-default,page,page-id-21403,page-child,parent-pageid-21209,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Visats

EL VISAT SEGONS EL RD 1000/2010

 

L’entrada en vigor del RD 1000/2010 va suposar un canvi radical en la concepció del visat de treballs professionals.

 

A partir d’aquest moment hem de parlar de dos tipus de visat: el visat obligatori i el visat voluntari.

 

El visat obligatori ve definit en l’article 2 del RD 100/2010 i afecta a:

 

a) Projecte d’execució d’edificació. A aquests efectes s’entendrà per edificació el que preveu l’article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. L’obligació de visat afecta a aquelles obres que requereixin projecte d’acord amb l’article 2.2 d’aquesta llei.

 

b) Certificat de final d’obra d’edificació, que inclourà la documentació prevista a l’annex II.3.3 del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. A aquests efectes, s’entendrà per edificació el que preveu l’article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. L’obligació de visat afecta a aquelles obres que requereixin projecte d’acord amb l’article 2.2 d’aquesta llei.

 

c) Projecte d’execució d’edificació i certificat final d’obra que, si escau, hagin de ser aportats en els procediments administratius de legalització d’obres d’edificació, d’acord amb la normativa urbanística aplicable.

 

d) Projecte de demolició d’edificacions que no requereixi l’ús d’explosius, d’acord amb el que preveu la normativa urbanística aplicable.

 

S’entén que en els certificats finals d’obra d’edificació esmentats en les lletres b) i c) de l’article 2, la matèria principal comprèn la direcció d’obra i la direcció d’execució d’obra, de manera que n’hi haurà prou amb el visat d’un col·legi professional competent en qualsevol d’aquestes matèries

 

El visat voluntari serà tot encàrrec professional no inclòs en els apartats anteriors que ha de constar amb la petició expressa de visat per part de l’autor de l’encàrrec.

 

No obstant l’anterior, pot ser necessari que el col·legiat requereixi algun tipus de verificació o validació del seu encàrrec professional als efectes de: companyies d’assegurances, administració per verificar la seva capacitació i habilitació professional, garantir la qualitat del mateix o simplement per distingir el seu treball de possibles competències deslleials. Per a això s’ha previst l’opció de registrar un treball professional en els casos que el visat no és obligatori ni ho sol·licita l’autor de l’encàrrec.

 

VISAT OBLIGATORI

 

Pel que fa als treballs professionals que fem habitualment, podem considerar de visat obligatori:

– Projectes de legalització

– Projecte de demolició

– Certificats Final d’Obres.

El document que s’ha presentar, en el moment de visar l’encàrrec, és el Full d’encàrrec signat pel col·legiat i pel client.

La funció del Col·legi en la revisió del visat obligatori és verificar que, formalment, la documentació presentada és correcta i compleix amb la legalitat que li és d’aplicació.

 

VISAT VOLUNTARI

 

Qualsevol altre treball professional no inclòs en l’apartat anterior i que es presenti amb full d’encàrrec signat pel client i el col·legiat.

 

El document que s’ha presentar, en el moment de visar l’encàrrec, és el de Nota d’encàrrec signada pel col·legiat i pel client.

 

En el visat voluntari, la funció del Col·legi és la mateixa que en el visat obligatori, és a dir, verificar que, formalment, la documentació presentada és correcta i compleix amb la legalitat que li és d’aplicació.

 

 

REGISTRE AMB REVISIÓ DOCUMENTAL

 

El registre d’una actuació professional amb revisió col·legial és l’opció que permet al col·legiat sotmetre la seva actuació professional a la revisió col·legial tot i no disposar de Nota d’encàrrec signada pel client.

 

El document que s’ha presentar en el moment de comunicar l’encàrrec és la Nota de Registre, indicant en la casella corresponent que és “amb revisió”.

 

L’actuació del Col·legi és idèntica que en el cas de visat obligatori o visat voluntari.

 

REGISTRE SENSE REVISIÓ DOCUMENTAL

 

En aquest cas, el col·legiat es limita a comunicar una actuació professional al Col·legi amb la qual obté un certificat o segell en la documentació presentada que acredita la seva col·legiació i competència professional per al treball comunicat.

 

El document que s’ha presentar en el moment de comunicar l’encàrrec és la Nota de Registre, indicant en la casella corresponent que és “sense revisió”

 

En aquest cas, el Col·legi no realitza cap revisió documental, limitant-se a certificar la col·legiació i la competència professional. No obstant això, el Col·legi pot no procedir a l’esmentat registre si considera que l’objecte de l’actuació està fora de les competències de l’Arquitecte tècnic o Enginyer d’Edificació.

 

 

Documentació que s’ha de descarregar en els visats i/o registres amb revisió

Codificació de treballs professionals a l’efecte de Visat/Registre

Documentació que s’ha de descarregar en els registres sense revisió

Documentació que s’ha de descarregar en els certificats finals d’obra

Tarifes per serveis col·legials (vigent 2016)