EL COAAT Mallorca al·lega contra la licitació d’unes obres a Palma

El Col·legi reclama a l’Ajuntament de Palma la modificació de la clàusula que exclou injustament als aparelladors de la possibilitat d’exercir com a cap d’obra en un projecte de reurbanització i accessibilitat al carrer General Ricardo Ortega

 

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca ha presentat al·legacions contra la licitació, per part de l’Ajuntament de Palma, de les obres de reurbanització, accessibilitat i espai urbà del carrer General Ricardo Ortega, publicada en la Plataforma de Contractació de l’Estat.

En defensa de la professió, el COAAT Mallorca sol·licita al consistori palmesà la modificació de la clàusula administrativa que exclou els aparelladors i arquitectes tècnics per a la seva contractació com a cap d’obra d’aquest projecte.

La Junta de Govern del Col·legi va aprovar la presentació d’aquestes al·legacions després de constatar que la licitació d’aquestes obres incloïa una clàusula que obligava l’empresa adjudicatària a disposar d’un cap d’obra amb la titulació de ITOP, enginyer civil o enginyer de camins, canals i ports, a jornada completa i amb una experiència com a cap d’obra, d’almenys 5 obres d’urbanització o reurbanització d’import superior, cadascuna d’elles, a 300.000 €, IVA inclòs.

L’escrit d’al·legacions, signat pel president del COAAT, Daniel Tur, considera que aquesta clàusula, que exigeix unes titulacions en concret, és contrària a Dret i lesiona els legítims interessos professionals del Col·legi i els seus col·legiats.

Els arquitectes tècnics, aparelladors i graduats en edificació, és a dir, tots aquells professionals que exerceixen l’Arquitectura Tècnica com a professió en tenir titulació habilitant per a això, són competents per a desenvolupar les funcions de cap d’obra en un contracte com el que és objecte d’aquestes al·legacions. Per aquesta raó, el COAAT Mallorca entén que l’Ajuntament, com a òrgan de contractació, no pot posar traves o límits al dret del professional al desenvolupament d’aquestes funcions, encarregades per l’empresa licitadora. El contrari suposa una vulneració del principi de lliure competència.

En aquest sentit, vist que la Llei d’Ordenació de l’Edificació no disposa de cap reserva de titulació específica per al compliment de les funcions de cap d’obra, l’escrit d’al·legacions acudeix a les competències dels aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació i graduats en edificació a fi de determinar les concretes competències adquirides en l’àmbit concret d’obres d’urbanització i de reurbanització.

Per tot això, el COOAT Mallorca considera que aquest impediment d’accés als professionals de l’Arquitectura Tècnica a la figura de cap d’obra d’aquesta licitació suposa la nul·litat radical i absoluta d’aquest acte administratiu i reclama a l’Ajuntament de Palma que es deixi sense efecte aquesta clàusula i se substitueixi per una altra en què no s’exclogui als aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació i graduats en edificació de la possible funció de cap d’obra d’aquest projecte.