Visats

Un canvi radical en la concepció del visat

El visat segons el RD 1000/2010

L’entrada en vigor del RD 1000/2010 va suposar un canvi radical en la concepció del visat de treballs professionals.

A partir d’aquest moment hem de parlar de visat o de registre.

El visat obligatori ve definit en l’article 2 del RD 1000/2010 i afecta a:

01

Projecte d'execució d'edificació. . A aquest efecte s'entendrà per edificació el que es preveu en l'article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. L'obligació de visat aconsegueix a aquelles obres que requereixin projecte d'acord amb l'article 2.2 d'aquesta llei.

02

Certificat de final d'obra d'edificació, que inclourà la documentació prevista en l'annex II.3.3 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. A aquest efecte, s'entendrà per edificació el que es preveu en l'article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. L'obligació de visat aconsegueix a aquelles obres que requereixin projecte d'acord amb l'article 2.2 d'aquesta llei.

03

Projecte d'execució d'edificació i certificat final d'obra que, en el seu cas, hagin de ser aportats en els procediments administratius de legalització d'obres d'edificació, d'acord amb la normativa urbanística aplicable.

04

Projecte de demolició d'edificacions que no requereixi l'ús d'explosius, d'acord amb el que es preveu en la normativa urbanística aplicable.

S’entén que en els certificats finals d’obra d’edificació esmentats en les lletres b) i c) de l’article 2, la matèria principal comprèn la direcció d’obra i la direcció d’execució d’obra, per la qual cosa bastarà el visat d’un col·legi professional competent en qualsevol d’aquestes matèries.

No obstant això, l’anterior, el col·legiat, o el promotor, poden optar pel visat voluntari per a validar la qualitat d’un treball professional a l’efecte de: companyies d’assegurances, administració per a verificar la seva capacitació i habilitació professional, garantir la qualitat del mateix o simplement per a distingir el seu treball de possibles competències deslleials.

Quins projectes el requereixen?

Visat Obligatori

Respecte als treballs professionals que fem habitualment, podem considerar de visat obligatori:

Projectes de legalització.

Projecte de demolició

Certificats Final d'Obres

El document a presentar, en el moment de visar l’encàrrec, és la Fulla per encàrrec signada pel col·legiat i/o pel client.
La funció del Col·legi en la revisió del visat obligatori és verificar que, formalment, la documentació presentada és correcta i compleix amb la legalitat que li és aplicable.

Altres projectes

Visat Voluntari

Qualsevol altre treball professional no inclòs en l’apartat anterior i que es presenti amb fulla per encàrrec signada pel client i el col·legiat. El document a presentar, en el moment de visar l’encàrrec, és el de Nota per encàrrec signada pel col·legiat i/o pel client.

En el visat voluntari, la funció del Col·legi és la mateixa que en el visat obligatori, és a dir, verificar que, formalment, la documentació presentada és correcta i compleix amb la legalitat que li és aplicable.

Altres certificacions

Registre sense revisió documental

En aquest cas, el col·legiat es limita a comunicar una actuació professional al Col·legi amb el que obté un certificat o segell en la documentació presentada que acredita la seva col·legiació i competència professional per al treball comunicat. El document a presentar en el moment de comunicar l’encàrrec és la Nota de Registre, indicant en la casella corresponent que és “sense revisió”.

En aquest cas, el Col·legi no realitza cap revisió documental, limitant-se a certificar la col·legiació i la competència professional. No obstant això, el Col·legi pot no procedir a aquest registre si considera que l’objecte de l’actuació està fora de les competències de l’Arquitecte Tècnic o Enginyer d’Edificació.

Visats i/o registres amb revisió

Documentació que s'ha de descarregar en els visats i/o registres amb revisió

Registres sense revisió

Documentació que s'ha de descarregar en els registres sense revisió

Final d'obra

Documentació que s'ha de descarregar en els certificats finals d'obra

Codificació

Codificació de treballs professionals a l'efecte de Visat/Registre

Tarifes per serveis col·legials

(vigent 2016)