Avís Legal

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 del Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’ entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet WWW.COAATMCA.COM

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS i ARQUITECTES TECNICS DE MALLORCA CIF: Q0775004E. Domicili: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 07014 PALMA DE MALLORCA, BALEARS Adreça de correu electrònic: GERENCIA@COAATMCA.COM. Telèfon: 971452461 ACTIVITAT: COL·LEGI PROFESSIONAL

Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per WWW.COAATMCA.COM, s’hauran d’acceptar les condicions de servei:

  1. A) L’usuari i el navegant assumeixen aquestes condicions de servei.
  2. B) Si l’usuari o el navegant no accepten aquestes condicions, no podran fer servir aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS i ARQUITECTES TECNICS DE MALLORCA.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

a) Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web WWW.COAATMCA.COM La utilització d’aquest web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa des de l’accés i inici de la navegació per la mateixa. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat a la web a la qual s’accedeix.

b) A través de la pàgina web, COL.LEGI OFICIAL D’APARELLADORS i ARQUITECTES TECNICS DE MALLORCA facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.

c) La pàgina web té caràcter gratuït per als Usuaris. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei, amb les disposicions d’aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

d) Amb caràcter general per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web no s’exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, COL.LEGI OFICIAL D’APARELLADORS i ARQUITECTES TECNICS DE MALLORCA condiciona la utilització d’alguns dels Serveis al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de l’Usuari. L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, si escau, el regulin.

e) L’usuari s’obliga des de l’acceptació a realitzar un ús de la pàgina web WWW.COAATMCA.COM, els continguts i els seus serveis de conformitat amb la llei, els bons costums i l’ordre públic, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix a través de la pàgina web WWW.COAATMCA.COM.

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i / o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de la mateixa.

NOTIFICACIONS

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant el correu electrònic GERENCIA@COAATMCA.COM. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la pàgina web WWW.COAATMCA.COM L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i / o la contractació d’ els serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en allò que no estigui disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1. 1.1. De conformitat amb l’art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació: RESPONSABLE: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS i ARQUITECTES TECNICS DE MALLORCA NIF / CIF: Q0775004E. DIRECCIÓ: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 07014 PALMA DE MALLORCA, BALEARS TELÈFON 971.452.461 Correu electrònic: GERENCIA@COAATMCA.COM. CONTACTE: http: wwwprotecmir.com / email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS i ARQUITECTES TECNICS DE MALLORCA tractam la informació que s’ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i / o vendre els productes contractats per vostè a través del nostre web i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Per tal de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i / o compra efectuada per vostè. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte mitjançant la compra del producte i / o servei d’acord amb el Codi de Comerç i Codi Civil. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i / o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i / o vendre el producte i / o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial. DESTINATARIS: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL.LEGI OFICIAL D’APARELLADORS i ARQUITECTES TECNICS DE MALLORCA estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Procedència: el mateix interessat.

1.2. 1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal obtingudes durant la navegació per la pàgina o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referides a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en què se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa li demanem les dades de caràcter personal necessàries per als fins del servei sol·licitat, que no és altre que és la prestació dels serveis i / o venda de productes oferts a la web.

1.3. 1.3. El client / usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió , limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultés pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada client a través d’un formulari d’exercicis de drets que ens sol·licitarà per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS i ARQUITECTES TECNICS DE MALLORCA, amb domicili a FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 07014 PALMA DE MALLORCA, BALEARS, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI del client.

1.4. 1.4. El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el propietari d’aquesta pàgina web.

1.5. 1.5. Vostè autoritza l’enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de caràcter personal seran utilitzades per gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni mitjançant el formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta d’aplicació el que disposen els art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

1.6. 1.6. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això l’Empresa i / o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades en els fitxers titularitat de COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS i ARQUITECTES TECNICS DE MALLORCA fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas , durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.

POLÍTICA DE COOKIES

L’entitat COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS i ARQUITECTES TECNICS DE MALLORCA, amb NIF / CIF: Q0775004E, domicili en el CARRER DOMICILI: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 07014 PALMA DE MALLORCA, BALEARS, adreça de correu electrònic: GERENCIA@COAATMCA.COM i web: WWW .COAATMCA.COM l’informa l’usuari de manera expressa que, de conformitat amb l’art. 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), aquesta web utilitza ‘cookies’ pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis, l’usuari accepta de manera expressa l’ús que fem de les ‘cookies’. No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ al teu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

* S’entenen per Cookies pròpies: Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor, i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Què és una ‘cookie’?

Una ‘cookie’ és un fitxer que es descarrega en els llocs web i que determinades pàgines web envien al navegador, i que s’emmagatzemen en el terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tableta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions preferides, el que li pot permetre recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip, d’aquesta manera es pretén facilitar la seva propera visita i fer que el lloc resulti més útil personalitzar el seu contingut.

Com s’utilitzen les ‘cookies’?

En navegar per aquesta pàgina web, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar ‘cookies’ en el seu terminal i que ens permeten conèixer la següent informació:

Informació estadística de l’ús del web.

La connexió de l’usuari per mantenir la sessió activa a la web.

El format de la web preferent en l’accés des de dispositius mòbils.

Les últimes recerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d’aquests serveis.

Informació sobre els anuncis que es mostren a l’usuari.

Informació de les enquestes en què ha participat l’usuari

Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.

Tipus de ‘cookies’ utilitzades

Aquesta web utilitza tant ‘cookies’ temporals de sessió com ‘cookies’ permanents. Les ‘cookies’ de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix al web, i les ‘cookies’ permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d’una sessió. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les ‘cookies’, el web pot utilitzar:

Cookies tècniques:

Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització

Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, la geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.

Cookies publicitàries

Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

Cookies de publicitat comportamental

Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix.

Cookies d’anàlisis estadístiques

Són aquelles que permeten fer el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de ‘cookies’ s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, per tal d’introduir millores en el servei en funció de les dades d’ús que fan els usuaris.

Cookies de tercers

Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies. En algunes pàgines web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

L’Entitat utilitza en aquest lloc web les cookies següents que es detallen a continuació:

  • • SERVERID31394

Com administrar ‘cookies’ al navegador?

L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les ‘cookies’ instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre terminal.

Com administrar les cookies en els ordinadors

Si vols permetre l’ús de cookies del nostre lloc, si us plau segueix les següents instruccions:

Google Chrome

En obrir el navegador, punxa ‘eines’ a la part superior i selecciona la pestanya de ‘opcions’.

1 Dins d’opcions, punxa ‘privacitat’.

2 Marca ‘permetre l’administració de cookies’.

Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

1 En obrir el navegador, punxa ‘eines’ a la part superior i selecciona la pestanya de ‘opcions’.

2 Revisa la pestanya de ‘Privadesa’ assegurant està configurada amb un nivell de seguretat mitjà o inferior.

3 Si la configuració d’Internet no és mitjana s’estaran bloquejant les cookies.

Mozilla Firefox

1 En obrir el navegador, punxa ‘eines’ a la part superior i selecciona la pestanya de ‘opcions’.

2 Introdueix la icona de Privacitat.

3 Clica a cookies, i marca: ‘permetre la instal·lació de cookies’.

Safari

1 En obrir el navegador, punxa ‘eines’ a la part superior i selecciona la pestanya d’‘opcions’.

2 Clica a la pestanya de ‘Seguretat’ i revisa si l’opció ‘Bloquejar l’Accés de cookies de tercers’ està marcada o no.

3 Clica a ‘guardar’.

La instal·lació de cookies al Mac

Si tens un Mac i vols permetre l’accés de les nostres cookies en el teu ordinador, si us plau segueix les següents instruccions:

Internet Explorer 5.0 en OSX

1 Entra en ‘Explorer’ i selecciona ‘Preferències’ a la barra de navegació.

2 Fes scroll cap avall fins que vegis cookies just a sota d’arxius rebuts.

3 Marca ‘No tornar a preguntar’.

Safari en OSX

1 Entra en Safari i selecciona ‘Preferències’ a la barra de navegació.

2 Clica a la pestanya de ‘Seguretat’ i marca l’opció ‘acceptar cookies’.

3 Introdueix l’opció: ‘Només des del web actual en què estic navegant’.

Mozilla i Netscape en OSX

1 Entra en ‘Mozilla’ o ‘Netscape’ ia la part superior del navegador, marca l’opció de ‘Preferències’.

2 Fes scroll cap avall fins que vegis cookies just a sota de ‘Privadesa i Seguretat’.

3 Marca l’opció ‘Permetre l’accés de cookies només des del site actual’.

Opera

1 Entra en ‘Opera’ i selecciona ‘Menú’ i ‘Paràmetres’ a la barra de navegació.

2 Introdueix ‘Preferències’ i punxa a la pestanya de ‘Avançat’.

3 Marca l’opció ‘Acceptar cookies’. En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar ‘cookies’ per lloc web, el que ofereix un control més precís sobre la privacitat. En aquest cas es pot desactivar ‘cookies’ de tots els llocs excepte d’aquells en els quals es confiï.