La institució

Feim feina per recolzar els nostres col·legiats i ser part activa en les polítiques d'urbanisme

Des de 1940 la professió s’organitza i articula a través dels col·legis professionals, les funcions principals dels quals són les de: representació dels col·legiats i defensa dels interessos de la Professió, presència en tots els fòrums on l’Arquitectura Tècnica pot aportar els seus punts de vista, participació activa en el foment i redacció de legislació relacionada amb la construcció, visat dels encàrrecs professionals quan així ho fixen les disposicions legals vigents (direccions d’obra, projectes, etc.)

La col·legiació és imprescindible en el cas que l’arquitecte tècnic pretengui exercir en els àmbits més representatius de la seva professió com són la direcció d’obres, redacció de projectes, etc.

Estructura Col·legial

L’estructura col·legial a Espanya s’organitza de la següent manera:

Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya

Agrupa els cinquanta-quatre col·legis territorials

Consells Autonòmics de l’Arquitectura Tècnica

Només existeixen en algunes Comunitats Autònomes.

Col·legis d’Arquitectura Tècnica Territorials

A Balears disposem del Col·legi de Mallorca, el Col·legi de Menorca i el Col·legi d’Eivissa-Formentera.

Òrgans de Govern Col·legials

Els òrgans de governs del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca són:

La Junta General

La Junta General és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat col·legial i està composta per la totalitat dels Aparelladors, Arquitectes Tècnics i/o Enginyers d’Edificació col·legiats, que podran assistir a ella amb veu i vot.

La Junta de Govern.

La Junta de Govern s’encarrega d’executar i garantir la coordinació i cohesió de la resta dels òrgans corporatius, que vela en tot moment pel bon funcionament de l’activitat col·legial.

El President

El President és el representant oficial i legal del Col·legi en tots els àmbits i qui presideix i convoca les reunions dels altres òrgans col·legials.

PRESIDENT

Luis Alfonso de León Piñeiro
Col·legiat 443

Arquitecte Tècnic per l’Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de Barcelona.

Graduat superior en Gestió en l’Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Enginyer en Organització Industrial, Orientació a l’Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Doctor en Direcció i Organització d’Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Màster en Patologia, diagnosi i tècniques de rehabilitació del patrimoni arquitectònic (UPC).

Màster en Direcció i organització d’empreses de la construcció (FPC).

Postgrau en Perícia forense (UPC).

Curs Coordinador de Seguretat (UPC).

Curs Expert universitari en gestió, eficiència i certificació energètica d’edificis (UIB).

Curs Basic-Risk Certificate (Inst. Eirea, Real Estigues Risk Standards & Qualifications).

Exercici liberal incloent direccions facultatives, coordinacions de seguretat en obres públiques (destacant la intervenció en l’execució de l’Hospital Universitari de Son Espases), reformes hoteleres, peritatges, informes i Project Manager.

Vocal de perits del COAAT Mallorca.

Vocal de liberals del COAAT Mallorca.

Tresorer del COAAT Mallorca.

VICEPRESIDENTA COMPTADORA

María Sicre Martínez
Col·legiada 1.537

Graduada en Edificació per laUniversitat Politècnica de Catalunya.

Màster en rehabilitació d’edificis per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Experta universitària en gestió, eficiència i certificació energètica d’edificis per la Universitat de les Illes Balears.

Treball per compte propi en despatx d’arquitectura tècnica realitzant direccions d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut. Rehabilitació d’edificis i experta en diagnosi i patologies. Coordinadora i gestora de les obres de la Fundació Juan March a Palma.

Cap d’obra en diverses constructores.

SECRETARI

Miguel Bouzas Grau
Col·legiat 675

Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Màster en Direcció d’Empreses, Constructores, Promotores i Immobiliàries per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Postgrau en Rehabilitació d’Edificis Hotelers per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Exercici Liberal en tota mena d’obres.

Perit judicial.

Vocal de Perits del COAAT Mallorca.

TRESORER

Pau Gomila García
Col·legiat 1.353

Graduat en Edificació per la Universitat de les Illes Balears.

Màster Universitari Oficial de Prevenció de Riscos Laborals per la Universidad Internacional de la Rioja.

Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció en l’IES Politècnic

Perit Judicial Immobiliari per la Universitat de Vic.

Exercici liberal en tota mena d’obres.

Perit judicial.

 

Taxador d’immobles.

VOCAL DE FORMACIÓ

Joan Muñoz Gomila
Col·legiat 947

Arquitecte Tècnic i Grau en Enginyeria de l’Edificació. Màster Universitari en Societat de la Informació i el Coneixement i Doctor per la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Rovira i Virgili.

Professor Contractat Doctor de l’àrea de Construccions Arquitectòniques i membre del Grup de Recerca de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d’Edificació en la UIB.

Treballa en línies de recerca relacionades amb els materials i solucions constructives ecològiques i d’alta eficiència energètica aplicades a la construcció i a l’edificació.

Professor responsable de les assignatures Patologia i Projectes de Rehabilitació, del Grau d’Edificació.

Continua vinculat a l’exercici de l’arquitectura tècnica a través de contractes Universitat-Empresa en l’àmbit de la rehabilitació d’edificis, assessoria tècnica i realització d’informes.

VOCAL DE PROFESSIONALS ASSALARIATS

Jesús Martínez Romero
Col·legiat 526

Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Madrid.

Enginyer de l’Edificació per la UIB.

Cap d’Obra, Cap d’Oficina Tècnica i Cap de Grup per a diverses empreses constructores; des de 1998 representant-delegat a Balears de OHLA (Obres amb Huarte Lain, S.A.)

Ha participat en diferents projectes de construcció i reforma com l’Aeroport de Palma, És Murterar, Edifici Jovellanos-Universitat de les Illes Balears, Grand Folies, Geriàtric Santa Rita – Ciutadella, Hotel Em Mallorca – Nikky, Terminal Marítima de Palma 6-APB, …

VOCAL DE SOSTENIBILITAT

Joan Brunet Alòs
Col·legiat 1.385

Arquitecte Tècnic per la UIB.

Enginyer d’Edificació per la UIB.

Membre col·laborador del Grup de Recerca de Construccions arquitectòniques i enginyeria d’edificació (UIB).

Membre fundador de la plataforma PassivhausMallorca.

Delegat de Balears de la PEP (Plataforma Edificació Passivhausespanyola).

Associació Bioconstrucció Illes Balears(ABIB).

VOCAL DE VETERANS

Antonio Ángel Segura Piña
Col·legiat 93

Aparellador per l’Escola Tècnica d’Aparelladors de Barcelona.

Professional liberal des de 1965.

Secretari de la Junta de Govern del COAAT Mallorca (1981-1985).

Vocal de PREMAAT en diverses ocasions.

VOCAL DE PROFESSIONALS LIBERALS, TAXADORS I PERITS

Joan Mayol Pol
Col·legiat 673

Arquitecte Tècnic per la UPC i Grau en Enginyeria de l’Edificació per la UIB.

Màster en Direcció d’Empreses de Construcció (UPC).

Màster d’Expert Universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica dels Edificis (UIB).

Exercici liberal de la professió des de 1995 treballant en projectes d’edificació, hospitalaris (Sant Joan de Deu, reforma interior de Son Llàtzer, reforma interior de H. de la Creu Roja, reforma planta baixa de l’H. General, …), docent (IBISEC i CP Verge del Carmen), dotació de serveis i projecte de demolició amb tractament de residus (Estadi Lluís Sitjar, Caserna Son Simonet).

VOCAL DE PROFESSIONALS FUNCIONARIS

Mª del Carmen Zotes Carbonell
Col·legiada 499

Arquitecta Tècnica per la UPC i Grau d’Enginyeria de l’Edificació per la UIB.

Màster en Patologia, diagnosi i tècniques de rehabilitació del patrimoni arquitectònic per la UPC.

Funcionària de carrera de l’Ajuntament de Palma com a arquitecta tècnica.

Actualment, Cap del Servei de Manteniment d’Edificis Municipals del Departament d’Infraestructures i Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma.

Vocal Professionals Funcionaris del COAAT Mallorca.

Vocal de Patrimoni Col·legial del COAAT Mallorca.

VOCAL DE TRANSPARÈNCIA I IMATGE

Aina Seguí Castellí
Col·legiada 724

Arquitecta tècnica per la UPC i Grau d’Enginyeria de l’Edificació per la UIB

Màster en Direcció d’empreses constructores.

Actualment funcionària de l’Ajuntament de Palma com a arquitecta tècnica en el departament de Protecció de l’Edificació i ITE.

Vocal Professionals Funcionaris del COAAT Mallorca.

VOCAL DE PATRIMONI CONSTRUÏT I COL·LEGIAL

Inmaculada Salas Serra
Col·legiada 1.600

Arquitecta Tècnica per la UIB i Grau en Enginyeria de l’Edificació per la UIB.

Experta universitària en direcció de projectes d’edificació (UIB).

Cap d’obra en empresa constructora (2014-2019)

Arquitecta tècnica del Departament d’Urbanisme del Ajuntament d’Alcúdia des de 2019.

Exercici liberal de la professió des de 2019.

VOCAL DE SEGURETAT I SALUT

Lucía Maglione Franco
Col·legiada 1.812

Grau Superior en Desenvolupament de Projectes de Construcció en IES Politècnic.

Grau en Edificació en Universitat Politècnica de Madrid.

Formació en BIM, càlcul senzill estructures, millores com a cap d’obra, peritatges i seminaris de seguretat i salut en Fundació Aedificat.

AT en despatxos arquitectura des de 2015.

Exercici liberal de la professió des de 2018.

VOCAL DE NOVES TECNOLOGIES

Jaume S. Miralles Bibiloni
Col·legiat 1.740

Grau en Arquitectura Tècnica (UPV).

Màster Oficial en Conservació del Patrimoni Arquitectònic (UPV).

Gerent en empresa constructora.

Ha treballat per a constructores i despatxos d’arquitectura.

COL·LABORADORS DE LA JUNTA DE GOVERN

DELEGAT A MANACOR

Tomeu Adrover Barceló
Col·legiat 1.316

Arquitecte tècnic (UIB).

Expert universitari en gestió, eficiència i certificació energètica (UIB).

Professional lliberal.

Direcció d’execució material de l’edifici del carrer Pius XXII, 3, de Manacor, finalista en la categoria d’Edifici Públic o Col·lectiu de la 5ena edició dels Premis d’

Arquitectura de Mallorca dels anys 2011, 2012 i 2013.

Membre de l’Associació per a la Bioconstrucció a les Illes Balears.

DELEGAT A INCA

Rafel Gelabert Tortella
Col·legiat 939