Col·legiacions

Dona't d'alta

Incorporació Col·legial

Per a l’exercici de la professió d’arquitecte tècnic es requereix la col·legiació obligatòria al Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la comunitat on tingui la residència el professional. Un cop col·legiat, es pot exercir lliurement la professió a tot el territori nacional.

La sol·licitud de col·legiació es pot presentar telemàticament o a les nostres oficines, descarregant i presentant els documents de col·legiació que apareixen en aquesta pàgina. En ambdós casos, al final del procés, s’haurà de personar a les nostres oficines per confirmar-ne la col·legiació i signar els documents pertinents.

+

Fes clic en les imatges per a més informació
 

Societats professionals

En el cas de SOCIETATS PROFESSIONALS, posi’s en contacte amb el Col·legi per a conèixer quin és el procés de col·legiació d’una SLP o SAP i els requisits legals que ha d’observar.

Precol·legiats

Si ets estudiant de Grau en Edificació pots precol·legiar-te amb una quota simbòlica i aprofitar els diversos serveis de formació, assessoria o borsa de treball que oferim en el col·legi, a més de rebre informació puntual de totes les novetats relacionades amb la professió.

Baixa Col·legial

Per a sol·licitar la baixa col·legial no s’han de tenir intervencions professionals en curs. Per a això té dues opcions: expedir el corresponent Certificat Final d’Obres o presentar la renúncia corresponent indicant el percentatge d’obra executada fins al moment de la renúncia.

Així mateix, el col·legiat haurà d’estar al corrent de totes les seves obligacions col·legials en el moment de la sol·licitud de la baixa (quotes, despeses col·legials, …).

La sol·licitud de baixa es realitzarà mitjançant instància, amb registre d’entrada en el COAAT Mallorca, dirigida a la Junta de Govern i a la qual s’acompanyarà una declaració responsable que el col·legiat no té obres en curs ni pendents de Certificat Final d’Obres en cap demarcació col·legial d’Espanya.

Documentación paer a descarregar i emplenar

Presentar telemàticament

Documetació Adjunta