Política de Privacitat

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

Qui és responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA, NIF/CIF: Q0775004E, Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP: 07014, PALMA, Telèfon: 971452461, Email: colegio@coaatmca.com. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: CONTACTO: 

http://www.protecmir.com / EMAIL: protecmirlegal@protecmir.com.

Quines dades tractem?

En COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA tractem les dades personals facilitades per vostè a través de l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte en aquesta pàgina web, les dades personals derivades de la prestació o contractació dels nostres serveis o productes i/o les dades personals derivades de la relació comercial que vostè manté amb nosaltres. A més, tractem les dades personals generades en el context de la seva activitat en la nostra pàgina web, dins de la categoria de la qual s’inclouen les seves dades de navegació obtinguts a través de la pàgina web.

És important per a nosaltres mantenir el registre de les seves dades personals actualitzat. Vostè té l’obligació de mantenir-nos informats de qualsevol canvi o error en les seves dades personals tan aviat com sigui possible posant-se en contacte amb nosaltres en el correu electrònic: colegio@coaatmca.com.

Amb quina finalitat tractem les seves dades de caràcter personal?

Finalitat: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA podrà tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

-Gestió i manteniment dels serveis proporcionats a través de la pàgina web.

-Gestió i atenció de les consultes i sol·licituds d’informació realitzades pels usuaris a través del formulari de contacte. L’adreça de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporciona a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzats exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà.

-Compliment de les obligacions legals aplicables.

-Enviament de comunicacions comercials i butlletins informatius, així com publicitat dels nostres serveis i productes.

-Gestió de la contractació dels nostres serveis i/o productes. 

-Gestió de les sol·licituds d’informació o sol·licituds de pressupostos dels nostres serveis o productes.

-Gestió i tramitació de les denuncies presentades a través del canal de denúncies intern. 

-En cas d’haver-ho consentit i amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos les seves dades personals poden ser utilitzats per a elaborar un perfil comercial. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Conservem les seves dades de caràcter personal en els nostres sistemes i arxius el temps necessari per a dur a terme els fins del tractament, i per a complir amb el que es disposa en la legislació aplicable. Es conservaran les seves dades personals mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament de les seves dades. El període de conservació de les dades personals variarà en funció dels fins del tractament i amb caràcter general

-Les dades personals que ens proporciona en els supòsits de contractació dels nostres serveis o productes seran conservats durant la relació contractual i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar d’aquesta.

-Les dades personals que ens proporciona per a gestionar sol·licituds d’informació o consultes a través del formulari de contacte es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

-Les dades personals que ens proporciona per a subscriure’s al nostre *newsletter o butlletins informatius es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió, oposició i/o limitació.

-Les dades personals que ens proporciona a través del canal de denúncies es conservaran durant un termini no superior a 3 mesos.

-Les dades personals obtingudes de la seva navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut, es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

Les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a les finalitats indicades, i, en qualsevol cas, durant els terminis legals i el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Seguretat de les dades.

Disposem de mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per a protegir les seves dades personals contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, assegurant la integritat i confidencialitat d’aquests. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades permeten: garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic; i verificar, avaluar i valorar de forma regular l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Aquestes mesures de seguretat tècniques i organitzatives han estat dissenyades tenint en compte la nostra infraestructura de TU, l’estat de la tècnica d’acord amb els estàndards i pràctiques actuals, el cost de l’aplicació i la naturalesa, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat que comporta el tractament per a les seves dades personals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Legitimació: La legitimació per a tractar les seves dades de caràcter personal està basada en:

-L’execució i manteniment d’una relació contractual i comercial amb vostè, com, per exemple la contractació de productes i serveis de l’entitat, gestió i sol·licitud de pressupostos dels productes i/o serveis de l’entitat, tot això de conformitat amb el que es disposa en l’article 6.1.B del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

-El seu consentiment exprés per a una o diverses finalitats, com per exemple l’enviament de comunicacions publicitàries o butlletins informatius propis o de tercers, gestió d’enviaments de curriculum vitae, participació en la borsa de treball, tot això de conformitat amb el que es disposa l’article 6.1.A del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

-El compliment de diferents obligacions legals, tot això de conformitat amb el que es disposa en l’article 6.1.C del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

– La satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, per exemple, per motius de seguretat, per a millorar els nostres serveis i o per a gestionar les seves sol·licituds o consultes.

Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc de la web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, l’usuari serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç, ja sigui mitjançant la inclusió dels esments oportuns en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les seves dades de caràcter personal.

Les dades personals sol·licitades en els formularis de la pàgina web són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les dades personals sol·licitades, o no es faciliten correctament, no podran atendre’s les mateixes.

Existeix l’obligació de facilitar les seves dades de caràcter personal en els supòsits de contractació d’un servei o producte, i/o en aquells supòsits de sol·licitud de pressupostos o ofertes.

L’enviament de comunicacions publicitàries, newsletter o butlletins informatius dels nostres productes i serveis està basat en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la relació contractual o comercial que vostè manté amb nosaltres.

Si vostè ens ha autoritzat a enviar publicitat dels nostres serveis i productes, les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzats per a gestionar l’enviament d’ofertes publicitàries i butlletins informatius a través de mitjans electrònics. En aquests casos resulta d’aplicació el que es disposa en els art. 20 i 21 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat per mitjans electrònics.

En cas que hagi marcat l’opció de rebre publicitat, o si s’ha subscrit al nostre newsletter o butlletí informatiu, vostè pot cancel·lar aquesta opció en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Destinataris: Amb caràcter general, les seves dades de caràcter personal no es comunicaran a cap tercer aliè a l’entitat, excepte obligació legal. No obstant això, l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals en qualitat d’encarregats del tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’entitat responsable del tractament. L’informem que pot sol·licitar la relació completa dels destinataris que podran rebre les seves dades personals com a encarregats de tractament o com tercers receptors per transferència en el correu electrònic: colegio@coaatmca.com.A més de l’anterior, l’entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi, d’acord amb la legislació vigent.

-Transferències internacionals de dades: Per a dur a terme les activitats de tractament de dades detallades anteriorment, podem transferir les dades a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), i emmagatzemar aquestes dades en bases de dades físiques o digitals gestionades per entitats que actuïn en el nostre nom. La gestió de bases de dades i el tractament de les dades es limiten als fins del tractament, i es duen a terme segons les lleis i normatives vigents en matèria de protecció de dades. En cas que les dades s’enviïn fora del EEE, l’empresa utilitzarà mesures contractuals adequades per a garantir la protecció de les dades, que poden incloure, entre altres, contractes basats en les clàusules estàndard de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea aplicables a l’enviament de dades personals fora del  EEE.

Quins drets té vostè quant al tractament de les seves dades personals?

Drets: Vostè té dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, vostè pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, vostè pot dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP: 07014, PALMA o a l’email colegio@coaatmca. com. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

Vostè accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recaptats durant la navegació en la pàgina web i/o proporcionats mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l’entitat.

L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l’entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservats en els fitxers titularitat de COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA fins i tot una vegada finalitzades les relacions comercials formalitzades a través de la pàgina web de l’entitat, exclusivament per als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d’autoritats administratives o judicials.

Ús de xarxes socials.

Quan vostè interactua amb la nostra pàgina web a través de diverses xarxes socials, com quan es connecta o ens segueix o comparteix el nostre contingut en xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o altres), podem rebre informació procedent d’aquestes xarxes socials, inclosa informació sobre el seu perfil, ANEU d’usuari associada al seu compte en les xarxes socials, i qualsevol altra informació pública que vostè permeti compartir amb tercers en la xarxa social.

L’entitat utilitza les xarxes socials amb la finalitat d’informar sobre els serveis que ofereix, així com de qualsevol altra activitat o esdeveniment que es realitzi i es vulgui donar publicitat, però en cap moment obtindrà de les mateixes dades personals dels usuaris que interactuin en elles, tret que hi hagi autorització expressa.

Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia xarxa social i no són incorporats a cap sistema de tractament.

Les xarxes socials tenen les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat que vostè està obligat a tenir en compte i a observar el seu compliment si fa ús d’elles.

A continuació li facilitem la informació del tractament de les seves dades de caràcter personal per part de COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA

EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE COL·LEGIATS

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES Teléfon: 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com. 
FINALITAT: En el col-legi oficial COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA tractem les dades de caràcter personal que ens facilita per a la gestió d’activitats pròpies del col·legi professional, per al compliment de les funcions legalment establertes, control de les obligacions legals del col·legiat, pagament de les quotes col·legials, prestació de serveis als col·legiats que els ajudin en l’exercici de la seva professió i per a facilitar-li informació de les finalitats i serveis relacionats amb el Col·legi Professional. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys des de la seva baixa com a col·legiat i/o últim pagament efectuat de quota col·legial efectuat per vostè. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. 
LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part a més hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament. En qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb una o diverses finalitats específiques de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1.A, B i C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la seva condició de col·legiat. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà vostè col·legiar-se. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial. 
DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, les dades dels col·legiats se cedeixen a la Mútua, Entitats Asseguradores, Consell General del Col·legi Professional. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. 
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES o al email GERENCIA@COAATMCA.COM. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.
EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE JUNTA DE GOVERN
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES Teléfon: 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM, Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com
FINALITAT: En el Col·legi Professional COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA tractem la informació que ens facilita per a la gestió i control de la Junta de Govern del Col·legi Professional. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys des de l’última col·legiació i/o pagament efectuat per vostè i/o baixa o cessament com a membre de la junta de govern. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.
LEGITIMACIÓ: Hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament de conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà vostè formar part de la Junta de Govern.
 DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, les dades dels col·legiats se cedeixen a la Mútua, Entitats Asseguradores, Consell General del Col·legi Professional. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. 
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES o al email GERENCIA@COAATMCA.COM.  Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. RELATIVA DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE REGISTRE
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves  dades de caràcter personal:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES Teléfon: 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.
FINALITAT: En el col-legi oficial COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA tractem la informació que ens facilita per al registre i tramitació d’escrits, sol·licituds, reclamacions i/o qualsevol document de Col·legiats i tercers. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys des de la resolució de la seva sol·licitud o reclamació. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.
LEGITIMACIÓ: Hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament de conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal per a la presentació de sol·licituds i reclamacions davant el Registre del Col·legi Professional.
DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. Les dades dels col·legiats se cedeixen a la Mútua, Entitats Asseguradores, Consell General del Col·legi Professional i a l’Administració Pública Competent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES o al email GERENCIA@COAATMCA.COM.   Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.
 
EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL D’ EXPEDIENTS DISCIPLINARIS
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves  dades de caràcter personal:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES Teléfon: 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM, Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.
FINALITAT: En el col-legi oficial COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA tractem la informació que ens facilita per a la gestió, tramitació i resolució d’expedients disciplinaris iniciats contra Col·legiats. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys des de la resolució de l’expedient disciplinari. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.
LEGITIMACIÓ: Hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament de conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.
DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, les dades dels col·legiats se cedeixen a la Mútua, Entitats Asseguradores, Consell General del Col·legi Professional. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES o al email GERENCIA@COAATMCA.COM.  Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

EPÍGRAF INFORMACIÓ DELS ART. 13 I 14 DEL R.G.P.D. RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE PERITS.
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 679/2016, nou Reglament general de protecció de dades (*RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (*LOPDPGDD), se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES Teléfon: 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM, DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: CONTACTE: / http://www.protecmir.com / EMAIL: protecmirlegal@protecmir.com .
FINALITAT: En el Col·legi Professional COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA, tractem la informació que ens facilita per a la gestió i control dels col·legiats inscrits en les llistes de perits judicials per a prestar serveis com a perits en procediments administratius i judicials. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys des de la seva baixa en el Col·legi Professional o com a perit. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i pel temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.
LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el seu consentiment per a tractar aquestes dades amb un o diversos fins específics. A més, hem de tractar les seves dades per a complir amb una obligació legal aplicable al responsable del tractament de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 679/2016 (art. 6.1. A i C) i la *LOPDPGDD. Resulta d’aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Resulta també d’aplicació la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la seva condició de col·legiat. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà vostè actuar com a perit. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial.
DESTINATARIS: Les dades dels col·legiats se cedeixen a la mútua, a entitats asseguradores, al Consell General del Col·legi Professional, a Col·legis Professionals d’Advocats i Procuradors, i a l’Administració de Justícia i Jutjats corresponents. Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’entitat, excepte obligació legal. No obstant això, l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’entitat responsable del tractament. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES o al email GERENCIA@COAATMCA.COM.  Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les dades de caràcter personal: el propi interessat.

EPÍGRAF INFORMACIÓ DELS ART. 13 I 14 DEL R.G.P.D. *RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE  FINESTRETA ÚNICA
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES Teléfon: 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com
FINALITAT: En el col-legi oficial COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA  tractem la informació que ens facilita per al registre i tramitació d’escrits, sol·licituds, reclamacions i/o qualsevol document de Col·legiats i tercers. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys des de la resolució de la seva sol·licitud o reclamació. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.
LEGITIMACIÓ: Hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament de conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal per a la presentació de sol·licituds i reclamacions davant el Registre del Col·legi Professional.
DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. Les dades dels col·legiats se cedeixen a la Mútua, Entitats Asseguradores, Consell General del Col·legi Professional i a l’Administració Pública Competent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. .
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES o al email GERENCIA@COAATMCA.COM.  Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE FACTURACIÓ/COMPTABILITAT
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves  dades de caràcter personal:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES Teléfon: 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM, Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.
FINALITAT: En COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d’elaborar i confeccionar les factures dels productes i/o serveis contractats i amb la finalitat del compliment d’obligacions comptables i fiscals. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.
LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part oper a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, a més hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. B. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD).
DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES o al email GERENCIA@COAATMCA.COM.  Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.
 
EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE USUARIS WEB
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal: 
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES Teléfon: 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM, Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.
FINALITAT: En COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través de la nostra web. A més de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.
LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diverses finalitats específiques, de conformitat amb el que es disposa en el *RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial.
DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES o al email GERENCIA@COAATMCA.COM.  Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE SELECCIÓ DE PERSONAL
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves  dades de caràcter personal:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES Teléfon: 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM, Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.
FINALITAT: En COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de dur a terme una selecció de personal i que el sol·licitant participi en els processos selectius laborals de l’empresa. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i pel temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.
LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals. En qualsevol cas, vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 679/2016 (art. 6.1. A i B) i la *LOPDPGDD. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà participar en el procés selectiu de l’entitat.
DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES o al email GERENCIA@COAATMCA.COM.  Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE PROVEÏDORS
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves  dades de caràcter personal:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES Teléfon: 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM, Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.
FINALITAT: En COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de realitzar una comanda i facturar els serveis. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació efectuada. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.
LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD).
DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES o al email GERENCIA@COAATMCA.COM.  Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.
 
INFORMACIÓ DELS ART. 13 I 14 DEL R.G.P.D. RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE VIDEOVIGILÀNCIA
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES Teléfon: 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com
FINALITAT: En COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA, tractem la informació captada a través de les càmeres de videovigilància amb la finalitat de preservar la seguretat de persones i béns, així com de la seguretat de les instal·lacions o establiment. A més de controlar els accessos a l’establiment i instal·lacions de l’empresa o entitat. Les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini màxim d’1 mes des de la seva gravació. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i pel temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.
LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en la necessitat de satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 679/2016 (Art. 6.1. F) i la LOPDPGDD. Resulten d’aplicació els articles 22 i 89 de la LOPDPGDD. També resulta d’aplicació l’Article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors.
DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’entitat, excepte obligació legal. No obstant això, l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats del tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’entitat responsable del tractament. Se l’informa que les imatges poden ser tractades per l’encarregat del tractament de conformitat amb l’article 28 del RGPD. A més de l’anterior, l’entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES o al email GERENCIA@COAATMCA.COM.  Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

INFORMACIÓ DELS ART. 13 I 14 DEL R.G.P.D. *RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES DEL CANAL DE DENÚNCIES/SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E Adreça: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES Teléfon: 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com
FINALITAT: En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA, tractem les dades de caràcter personal que vostè ens facilita amb la finalitat de gestionar i tramitar les comunicacions i denúncies presentades a través del canal de denúncies. Vostè pot utilitzar el canal de denúncies per a informar de fets rellevants o irregularitats que afecten el compliment normatiu de l’organització. A través del canal de denúncies vostè pot comunicar de manera confidencial els indicis d’infraccions de compliment normatiu que es puguin suscitar en l’entitat. Es pot denunciar qualsevol infracció de la legislació nacional i internacional aplicable recollides en el *Art.2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i en els articles concordants de la Directiva (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 d’octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. Les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini màxim de 10 anys. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. 
LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. A més, el tractament de les seves dades resulta necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1.C, E, F) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDPGDD). (*LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Directiva (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 d’octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. Resulta també d’aplicació la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. No resulta obligatori facilitar les seves dades de caràcter personal per a la interposició de denúncies a través del canal de denúncies. Ens agradaria assenyalar en aquest punt que el seu anonimat només es pot garantir si no proporciona cap dada personal en la denúncia o comunicació.
DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això, l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. Pot vostè sol·licitar informació respecte als Encarregats del Tractament en l’email GERENCIA@COAATMCA.COM. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA en C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP 07014, PALMA, BALEARES o al email GERENCIA@COAATMCA.COM. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

Seguretat de les dades. Disposem de mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per protegir les seves dades personals contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, assegurant la integritat i confidencialitat dels mateixos. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades permeten: garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l’ accés a les dades de caràcter personal de forma ràpida en cas d’ incident físic o tècnic; i verificar, avaluar i valorar de forma regular l’ eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. Aquestes mesures de seguretat tècniques i organitzatives han estat dissenyades tenint en compte la nostra infraestructura de TI, l’ estat de la tècnica d’ acord amb els estàndards i pràctiques actuals, el cost de l’ aplicació i la naturalesa, àmbit, context i finalitats del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat que comporta el tractament per a les seves dades personals.