Atenció al ciutadà

Per aplicació de la Llei de Col·legis Professionals, els col·legis entre altres finalitats tenen encarregada “la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis dels seus col·legiats”, per a això disposaran de “totes les funcions redundin en benefici de la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis dels seus col·legiats “

El Servei d’atenció als consumidors recollirà les queixes o reclamacions que presentin les persones que tinguin queixa o reclamació davant del funcionament del Col·legi o que tenint contracte de prestació de serveis amb un Arquitecte Tècnic col·legiat, vulguin que la institució col·legial es pronunciï sobre motius de estimació o desestimació de la queixa presentada i si, hi ha la possibilitat d’obertura d’expedient disciplinari al col·legiat.

Aquest servei no té competència ni capacitat per resoldre els conflictes entre clients i col·legiats derivats de l’execució d’un contracte. Els col·legis professionals es limiten a exercir la facultat disciplinària en l’ordre professional.

Procediment

Per aconseguir la resolució extrajudicial d’un conflicte, els consumidors i usuaris han d’acudir a la mediació o l’arbitratge de consum.

Els consumidors poden presentar les seves queixes al registre del Col·legi