Cort retira la sanció a un aparellador per manca de cartell informatiu a unes obres

L’Ajuntament de Palma reconeix la falta de responsabilitat de l’AT en la infracció tal com es recull a les al·legacions presentades contra l’expedient sancionador

 

L’Ajuntament de Palma ha arxivat l’expedient sancionador que havia obert contra un aparellador per la falta de la còpia d’un cartell informatiu del títol habilitant a unes obres realitzades en la capital balear.

El consistori ha acceptat les al·legacions presentades per l’aparellador, amb l’assessorament del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, en les quals indicava la seva nul·la responsabilitat en la comissió de la infracció per la qual el Consell de Gerència d’Urbanisme de Palma va iniciar un procés sancionador el desembre de 2019.

El COAAT Mallorca valora positivament aquesta resolució a favor del col·legiat més enllà de la quantia de la sanció, 100 euros, ja que suposa el reconeixement explícit de la falta de responsabilitat de l’arquitecte tècnic en aquesta mena d’infraccions.

A les al·legacions presentades contra l’expedient sancionador ara arxivat, es destacava l’absència de responsabilitat del director d’execució de l’obra en la no instal·lació del citat cartell informatiu.

En aquest sentit, s’indica que la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears no estableix qui és el subjecte obligat a garantir l’exhibició d’aquest cartell. No sent una obligació expressa dels tècnics intervinents en l’obra, només es pot concloure que es tracta d’una obligació imposada al propietari de l’obra, que genèricament és considerat el promotor, com a titular de l’obra mateixa i dels propis mitjans materials que cal disposar per a l’exhibició de la informació.

Així, en la definició de promotor establerta en la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació es considera com a tal a qui “decideix, impulsa, programa i finança (…) les obres d’edificació…”. Per tant, l’últim responsable d’una infracció com la falta de cartell informatiu del títol habilitant, anàloga a la de l’obtenció de la llicència, és el promotor, ja que no deixa de ser una obligació purament administrativa, no tècnica.

A més, entre les funcions del director d’execució material d’obra no es troba, per lògica, cap per la qual pogués imputar-se-li cap responsabilitat com la que l’Ajuntament de Palma pretenia atribuir a l’aparellador en la seva proposta de sanció.

Compartir

Més notícies