Actualitzada la Calculadora Energètica de Costos

El CGATE ha introduït novetats en la seva calculadora energètica que permeten estimar les possibles subvencions, estalvis i finançaments derivats dels programes d’ajuda amb fons europeus en matèria de rehabilitació residencial

El CGATE ha actualitzat la seva Calculadora Energètica de Costos per a estimar el cost net mensual de l’edifici després de simular diferents actuacions de rehabilitació energètica i aplicar la subvenció regulada pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. Això permet calcular, amb major detall, el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) necessari de cara a la rehabilitació del parc immobiliari espanyol amb l’arribada dels fons europeus.

Després d’un any de funcionament, la Calculadora Energètica de Costos, compta ja amb gairebé 8.000 simulacions d’habitatges i edificis. Després de la publicació del RD 853/2021, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial, s’ha inclòs un nou mòdul en la calculadora, denominat Vull rehabilitar el meu edifici, per a estimar les possibles subvencions, estalvis i finançaments.

Aquest mòdul està habilitat per a l’opció de “Edifici” i permet simular la seva rehabilitació mitjançant sistema SATE en façana, en coberta i/o la substitució de finestres. Després d’aquesta elecció l’usuari pot veure un resum de resultats entre els quals es troben, de manera totalment orientativa, els següents paràmetres:

  • Estalvis en consum d’energia primària no renovable i demanda.
  • Cost de les actuacions.
  • Subvenció potencial segons RD 853/2021.
  • Quantia final a finançar.
  • Quota mensual segons termini d’amortització.
  • Estalvi energètic estimat.
  • Inversió real, incloent els estalvis per la reducció de consum.

A més, es recalca que aquestes quotes són també susceptibles de fins a un 60% de deducció fiscal, segons el que s’estableix en el RDL 19/2021, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria.