Segell de Qualitat

Seguretat i salut de les obres de construcció

Visats més segurs i certificats

El SEGELL DE QUALITATper als visats dels Estudisi Estudis bàsics de seguretat i salut de les obres de construcció és una iniciativa dels col·legis d’aparelladors de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, en col·laboració amb el Govern dels Illes Balears. El seu objectiu és contribuir a reduir al màxim el risc d’accidents laborals en la construcció ja que el SEGELL DE QUALITAT garanteix una correcta elaboració del document que, en les obres, serveix de referència per a l’elaboració posterior del Pla de seguretat, a partir del qual s’ha de dur a terme la Coordinació de Seguretat i Salut en les obres.

Un Estudi de Seguretat i Salut que disposi d’un visat col·legial amb SEGELL DE QUALITAT garanteix un increment dels estàndards habituals de previsió de seguretat laboral des de l’inici d’un projecte de construcció. És a dir, certifica la planificació i desenvolupament de totes les mesures de prevenció possibles per a minimitzar al màxim qualsevol possibilitat d’un accident laboral.

El SEGELL DE QUALITAT garanteix que els estudis de seguretat i salut presentats han previst i han corregit al màxim qualsevol situació de risc per als treballadors d’una obra.

Pas a pas

La Guia del Segell de Qualitat

Per a facilitar l’obtenció del SEGELL DE QUALITAT s’ha editat una guia que recull els principis bàsics per a una correcta redacció dels ESS i els EBS. A partir de la difusió de la guia, el col·legi revisa formalment tots aquells ESS i EBSS visats, amb la finalitat d’ajudar els professionals a aconseguir el SEGELL DE QUALITAT que ha de certificar la idoneïtat dels treballs i el seguiment de les recomanacions que conté el document.

Aquesta revisió és personalitzada i individual, la qual cosa suposa un examen en profunditat de cada estudi, afavorint l’aprenentatge de bones pràctiques per part dels professionals.