Tramitació de comunicacions de necessitat de prórroga per a una paralització ordenada d’obres

Arran de l’entrada en vigor del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, el Govern dels Illes Balears ha ofert als COAAT de les Illes la seva col·laboració; consistent a cursar davant la Delegació del Govern aquelles comunicacions de necessitat de pròrroga dels treballs en obra la paralització immediata de la qual suposi riscos inassumibles.

Aquesta necessitat ha de ser justificada clarament en raons de seguretat o força major; que s’entén poden donar-se en situacions vàries, encara que en qualsevol cas excepcionals.

La Conselleria de Mobilitat i Habitage ha demanat avui la col·laboració del COAAT Mallorca en aquesta matèria i ha posat a la disposició dels col·legiats el correu electrònic asastre@sgmoh.caib.es perquè puguin donar trasllat d’aquestes comunicacions.

Des del COAAT Mallorca es recorda que el RDL 10/2020 està dirigit fonamentalment a les empreses (i, per tant, com a titulars de l’activitat objecte de paralització, els correspon subscriure aquestes comunicacions).

No obstant això, no es descarta que se sol·liciti la conformitat dels arquitectes tècnics intervinents (sense perjudici que també hagin de fer-ho altres agents participants). Per aquest motiu, i per a facilitar la redacció d’aquestes comunicacions en cas que així sigui requerit, el COOAT Mallorca ha dissenyat aquest model que pot ser subscrit pels col·legiats, motivat en alguna de les referides causes excepcionals.

MODEL SOL·LICITUD

El COAAT Mallorca sol·licitarà al Govern dels Illes Balears que es faciliti (a l’arquitecte tècnic, al propi Col·legi, o a tots dos) còpia del registre de les comunicacions presentades en Delegació de Govern, per a dur a terme -en el seu cas- les actuacions corresponents.

El COAAT Mallorca recorda als col·legiats que, fins i tot en obres l’execució de les quals hagi resultat paralitzada, poden continuar prestant els seus serveis que no requereixin activitat presencial (com pugui ser l’elaboració, revisió, actualització i subscripció de determinats documents).

El COAAT Mallorca manté tots els tràmits, serveis i l’activitat habitual del Col·legi per via telefònica i online. Recordem que poden seguir en contacte amb nosaltres per correu electrònic (colegio@coaatmca.com i resta d’e-mails del COAAT) i per telèfon (971 452 461) en l’horari habitual d’atenció al públic. Els serveis d’assessoria del Col·legi també atenen per telèfon i correu electrònic.