EL COAAT Mallorca recorda l’obligació d’adaptar les condicions laborals a les altes temperatures

Els col·legiats disposen d'una plantilla de document per a remetre als contractistes d'obres recordant aquestes noves obligacions a la carpeta DOCUMENTS COL·LEGIALS del despatx remot

El COAAT Mallorca recorda als contractistes i responsables d’obres la nova normativa sobre les condicions mínimes de seguretat i salut que s’han de complir en llocs de treball quan els treballadors es puguin veure exposats a temperatures extremes i, en particular, quan existeixin avisos de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell.

Segons el Reial decret llei 4/2023, que va entrar en vigor el passat 13 de maig, s’hauran d’adoptar mesures adequades que derivaran de l’avaluació de riscos laborals considerant tant les característiques de la tasca que es desenvolupi com les característiques personals o l’estat biològic conegut de la persona treballadora. El decret també inclou la possibilitat de prohibir determinades tasques durant les hores del dia en les quals concorrin fenòmens adversos, en aquells casos en què no pugui garantir-se d’una altra manera la deguda protecció de la persona treballadora. En cas de nivell taronja o vermell s’insisteix en l’obligatorietat de l’adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.

Per tant, com la determinació de les mesures adequades de protecció parteix de la revisió de l’avaluació de riscos laborals dels llocs de treball, són les empreses amb l’assessorament dels seus Serveis de Prevenció Aliens els que, en el seu cas, hauran d’informar la Propietat i Direcció Facultativa sobre les mesures que s’hagin decidit implantar en cada obra, especialment les que puguin afectar la reducció o modificació de la jornada laboral, ja que podrien obligar a adoptar ajustos en la planificació de l’obra o a adoptar mesures de coordinació amb altres empreses participants.

Per a estar puntualment informats dels possibles avisos taronges o vermells que es puguin produir en la Comunitat Autònoma, el Ministeri de Sanitat disposa d’un servei d’avisos per correu electrònic i SMS en el qual poder registrar-se mitjançant el següent enllaç:

En cas de no rebre per part de les empreses participants informació concreta sobre la necessitat de l’adopció de mesures específiques de reducció o modificació de la jornada laboral, la Coordinació entendrà que després de la revisió de l’avaluació de riscos no s’ha considerat necessari, a costa de que cada empresa apliqui altres mesures preventives complementàries que puguin incloure els seus protocols d’actuació per a control de l’exposició de

Els col·legiats interessats disposen d’una plantilla de document per a remetre als contractistes d’obres recordant aquestes noves obligacions en la zona privada de la web (despatx remot). Es troba en la carpeta DOCUMENTS COL·LEGIALS en l’apartat PLANTILLES I EXEMPLES.