Certificat d’Eficiència Energètica

Particulars

¿Ca teva és eficient?

El certificat d’eficiència energètica és un document realitzat i signat per un tècnic competent que recull les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica d’un edifici existent o una part d’aquest. Aquest certificat especifica, mitjançant una escala de set lletres de la A a la G, el consum d’energia i el nivell d’emissions de CO₂ de l’habitatge.

¿Com funciona?

Per a realitzar un certificat energètic, un tècnic qualificat, com l’aparellador o arquitecte tècnic, es desplaça a l’immoble per a realitzar l’estudi. Es prenen dades de:

El certificat energètic incorpora, a més tres propostes de mesures per a la millora de l’eficiència energètica, així com l’anàlisi dels seus corresponents costos i l’estalvi econòmic que suposarien, establint així mateix un període d’amortització (o retorn de la inversió).

Una vegada avaluada i certificada energèticament l’habitatge, és obligatori comunicar-ho a l’organisme competent en cada comunitat autònoma i registrar-lo.

¿Per què és important?

Resulta molt important fer un treball precís. Una mala certificació energètica depreciarà el seu immoble en el mercat immobiliari, ja que els edificis amb una pitjor qualificació resultaran menys interessants per a un possible comprador o inquilí que aquells amb una millor qualificació energètica.

La validesa del certificat energètic és de 10 anys, excepte per als immobles amb qualificació Gque és de només 5 anys.

Contracta un aparellador

Vols contractar un aparellador o arquitecte tècnic per a realitzar un certificat energètic?

Tots els professionals col·legiats en aquesta corporació estan capacitats per a l’elaboració de les certificacions d’eficiència energètica, de conformitat amb el que es disposa en l’RD 390/2021, d’1 de juny.