Coaatmca | Publicada en el BOE la Llei de canvi climàtic
27616
post-template-default,single,single-post,postid-27616,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Publicada en el BOE la Llei de canvi climàtic

Publicada en el BOE la Llei de canvi climàtic

El Govern promourà l’ús d’energia eficient en l’edificació i els materials de construcció hauran de tenir la menor petjada de carboni possible

 

El BOE va publicar divendres passat, 21de maig, la Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica, que té per objecte assegurar el compliment dels objectius de l’Acord de París, facilitar la descarbonització de l’economia espanyola i la seva transició a un model circular que garanteixi l’ús racional i solidari dels recursos. També la promoció de l’adaptació als impactes del canvi climàtic i la implantació d’un model de desenvolupament sostenible que generi ocupació decent i contribueixi a la reducció de les desigualtats.

La Llei estableix els següents objectius mínims nacionals per a l’any 2030, a fi de donar compliment als compromisos internacionalment assumits i sense perjudici de les competències autonòmiques:

  • Reduir l’any 2030 les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle del conjunt de l’economia espanyola en, almenys, un 23% respecte de l’any 1990.
  • Aconseguir l’any 2030 una penetració d’energies d’origen renovable en el consum d’energia final de, almenys, un 42%.
  • Aconseguir l’any 2030 un sistema elèctric amb, almenys, un 74% de generació a partir d’energies d’origen renovables.
  • Millorar l’eficiència energètica disminuint el consum d’energia primària en, almenys, un 39,5%, respecte a la línia de base conforme a normativa comunitària.

 

Cal destacar el que es disposa en l’article 8 relatiu expressament a l’eficiència energètica i rehabilitació d’edificis:

  • El Govern promourà i facilitarà l’ús eficient de l’energia, la gestió de la demanda i l’ús d’energia procedent de fonts renovables en l’àmbit de l’edificació, sense perjudici de les competències que corresponguin a les Comunitats Autònomes, amb especial referència als edificis habitats per persones en situacions de vulnerabilitat.
  • Els materials de construcció utilitzats tant en la construcció com en la rehabilitació d’edificis hauran de tenir la menor petjada de carboni possible a fi de disminuir les emissions totals en el conjunt de l’actuació o de l’edifici.
  • Les directrius i criteris de rehabilitació energètica garantiran en tot cas el manteniment i, quan escaigui, la millora de les condicions d’accessibilitat i usabilitat dels edificis i instal·lacions, fomentant-se la possibilitat de conjuminar tots dos tipus d’actuacions rehabilitadores en programes únics o, almenys, alineats.
  • El Govern fomentarà la renovació i rehabilitació dels edificis existents, tant públics com privats, per a aconseguir els efectes assenyalats en aquest article i, especialment, l’alta eficiència energètica i descarbonització a 2050. Als efectes assenyalats en el paràgraf anterior, en un termini inferior a sis mesos des de l’entrada en vigor de la present llei, el Govern elaborarà un Pla de Rehabilitació d’Habitatges i Renovació urbana amb l’objectiu de millorar el parc edificat, independentment de la seva titularitat, a l’efecte d’emplenar els indicadors d’eficiència energètica establerts en el PNIEC i garantir la integració d’aquestes actuacions amb la resta dels objectius de millora establerts en l’Agenda Urbana Espanyola. Aquest Pla haurà de seguir els criteris i objectius recollits en l’estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica en el sector de l’edificació a Espanya (ERESEE).
  • Les Administracions Públiques podran establir incentius que afavoreixin la consecució dels objectius previstos en aquest article, amb especial atenció a la introducció de les energies renovables en la rehabilitació d’habitatges fomentant l’autoconsum, les instal·lacions de petita potència, la calefacció i la refrigeració zero emissions.
  • Les mesures referides en els apartats anteriors, la reglamentació tècnica sobre energia i l’Estratègia a llarg termini per a la rehabilitació d’edificis seran coherents amb els objectius establerts en els successius Plans Integrats d’Energia i Clima.

 

A més del citat precepte, especial interès té la relació d’objectius que han de perseguir les intervencions en el mitjà urbà, l’edificació i les infraestructures de transport, a l’efecte de la seva adaptació a les repercussions del canvi climàtic (art. 21), així com la inclusió de criteris d’adjudicació en les licitacions del sector públic relatives a redacció de projectes, de contractes d’obra o concessió d’obra (com ara, màxima qualificació energètica de les edificacions que es licitin), estalvi i eficiència energètica que propiciïn un alt nivell d’aïllament tèrmic en les construccions, energies renovables i baixes emissions de les instal·lacions, ús de materials de construcció sostenibles, … (art. 31).