Instrucció de l’Ajuntament de Palma sobre els IEE

Sobre com introduir informació sobre la no disponibilitat de xarxes independents per a les aigües residuals i aigües pluvials

Des del dia 1 de gener de 2022 s’està exigint la modificació realitzada a la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), en concret la modificació de l’ art.125.a introduïda pel Decret Llei 8/2020: “Es considera una deficiència d’esmena obligatòria el fet que l’edifici no disposi de xarxes independents per a les xarxes d’aigües residuals i d’aigües pluvials”.

L’Ajuntament de Palma ha donat una instrucció clara sobre com introduir aquesta informació a l’informe d’avaluació d’edificis i respecte de com s’interpretarà aquesta informació per a que la propietat dels edificis tingui constància d’aquesta obligació introduïda a la normativa.

Per això, a partir de dia 1 de gener de 2023, caldrà que tots els informes d’avaluació d’edificis presentats que no disposin de xarxes independents per l’evacuació d’aigües residuals i pluvials dins l’edifici indiquin, a l’apartatInstalaciones generales del edificio, una deficiència en aquest sentit, sent l’avaluació de l’estat de les instal·lacions generals desfavorable per aquest motiu i, per extensió, també desfavorable l’estat de conservació de l’edifici.

A mode d’exemple, s’adjunta una possible redacció a l’apartat de Instalacionesa l’aplicació web per la redacció de l’informe d’avaluació d’edificis, iee.mitma.gob.es, segons el descrit al paràgraf anterior:

Aquesta informació també haurà de constar a l’annex 2 – Relació d’habitatges i locals, segons la comunicació realitzada ara farà prop d’un any.

En cas de no fer-ho, serà un motiu de requeriment municipal d’esmena de deficiències, informant tant a la propietat de l’immoble com als tècnics redactors de l’informe.