El COAAT Mallorca ultima el pla per a recuperar l’atenció presencial

Aquest pla de desescalada s’uneix a la resta d’iniciatives desenvolupades pel Col·legi durant l’estat d’alarma per la COVID-19

 

Coincidint amb l’inici de la fase 1 de la desescalada, el COAAT Mallorca està preparant un pla d’actuació per a la recuperació de tots els serveis presencials que van haver de ser suspesos per la declaració de l’estat d’alarma per la COVID-19.

El Col·legi està elaborant un protocol d’actuació en les seves seus de Palma, Inca i Manacor que permeti recuperar l’activitat habitual de la manera més semblant a la situació anterior a la declaració d’aquesta crisi sanitària. No obstant això, per seguretat i precaució, es produiran una sèrie de petits canvis en els usos i costums dels serveis col·legials per a garantir al màxim la seguretat i salut dels treballadors i els col·legiats.

Aquest Pla estarà en procés d’elaboració fins al mateix dia de la seva posada en marxa, una vegada que les autoritats sanitàries permetin i recomanin la recuperació de la nostra activitat presencial. S’incorporaran així totes les mesures laborals i sanitàries dictades o recomanades per les administracions. Previsiblement, això ocorrerà quan l’illa entre en la fase 3 de la desescalada.

Aquest pla de recuperació progressiva de la normalitat forma part de les actuacions que el COAAT Mallorca està desenvolupant des que el Govern d’Espanya declarés l’estat d’alarma.

 

 

Durant aquest període el COAAT Mallorca ha intensificat tot el procés de tramitació online i l’assistència tècnica telefònica per als col·legiats. Això ha estat possible gràcies a que tot el personal del col·legi ha continuat desenvolupant la seva activitat, des del primer dia de l’estat d’alarma, mitjançant el teletreball, facilitat i gestionat pel departament d’informàtica.

El departament tècnic ha elaborat guies per a facilitar la comprensió i aplicació de totes les mesures que s’han implementat en el sector durant aquesta crisi sanitària i, en les últimes setmanes, els dimecres, s’ha ofert un servei presencial de lliurament de material als col·legiats. Des que es presta aquest servei setmanal en les seus de Palma, Inca i Manacor, s’ha atès una mitjana de 20 col·legiats al dia.

Hem intensificat el contacte amb els col·legiats per a mantenir-los informats puntualment de tota la normativa, plans i recomanacions que han desenvolupat les administracions per la COVID-19 en el sector de la construcció. Ho hem fet amb newsletters informatives, que s’han enviat amb la major rapidesa possible, i a través de les nostres xarxes socials, que han incrementat la seva activitat en les últimes setmanes per a fer arribar la informació de la manera més ràpida i àgil possible. La nostra web s’està actualitzant també de manera constant per a recollir de manera centralitzada les novetats sobre la pandèmia en el sector.

Durant aquest període, el Col·legi, representat pel seu president Daniel Tur, ha participat en nombroses reunions amb l’administració i representants del sector de la construcció sobre la implementació de les mesures preventives sanitàries governamentals per a limitar la propagació i el contagi del COVID-19 en les obres.

L’Ordre del Govern dels Illes Balears de 25 de març va aprovar el protocol treballat conjuntament en aquestes reunions sectorials, en què les aportacions del COAAT-Mallorca van tenir com a objectiu fonamental reclamar la imprescindible diferenciació del risc sanitari dels riscos laborals inherents a l’activitat constructora. D’aquesta manera, hem contribuït a la implementació de les mesures per part dels diferents agents intervinents en les obres, però fitant les responsabilitats als diferents àmbits d’especialitat professional. Balears ha estat la primera comunitat a aprovar una ordre en aquesta matèria i el seu redactat ha tingut reflex en protocols posteriors desenvolupats per organismes d’àmbit estatal.

Després de la col·laboració sectorial duta a terme en matèria d’obres, s’han traslladat a diversos organismes noves propostes de col·laboració dels arquitectes tècnics en matèria d’agilitació administrativa i activitats; buscant promoure la recuperació econòmica i en suport tant a professionals com a empresaris i emprenedors.

Durant l’estat d’alarma ha prosseguit, així mateix, l’activitat ordinària i extraordinària dels òrgans de govern del COAAT-Mallorca, en sessions online de la Junta i Comissió Executiva delegada en el període de crisi; en què s’han estudiat i proposat diferents mesures per a facilitar l’exercici professional.

El COAAT Mallorca ha ofert l’ajornament del pagament de les quotes col·legials per tres mesos i formació online, a través de la Fundació Aedificat. En aquesta línia, el Col·legi continuarà desenvolupant noves mesures durant els pròxims mesos.

 

La Orden del Govern de les Illes Balears de 25 de marzo aprobó el protocolo trabajado conjuntamente en dichas reuniones sectoriales, en que las aportaciones del COAAT-Mallorca tuvieron como objetivo fundamental reclamar la imprescindible diferenciación del riesgo sanitario de los riesgos laborales inherentes a la actividad constructora. De esta manera, hemos contribuido a la implementación de las medidas por parte de los diferentes agentes intervinientes en las obras, pero acotando las responsabilidades a los distintos ámbitos de especialidad profesional. Balears ha sido la primera comunidad en aprobar una orden en esta materia y su redactado ha tenido reflejo en protocolos posteriores desarrollados por organismos de ámbito estatal.

Tras la colaboración sectorial llevada a cabo en materia de obras, se han trasladado a diversos organismos nuevas propuestas de colaboración de los arquitectos técnicos en materia de agilización administrativa y actividades; buscando promover la recuperación económica y en apoyo tanto a profesionales como a empresarios y emprendedores.

Durante el estado de alarma ha proseguido, asimismo, la actividad ordinaria y extraordinaria de los órganos de gobierno del COAAT-Mallorca, en sesiones online de la Junta y Comisión Ejecutiva delegada en el período de crisis; en que se han estudiado y propuesto diferentes medidas para facilitar el ejercicio profesional.

El COAAT Mallorca ha ofrecido el aplazamiento del pago de las cuotas colegiales por tres meses y formación online, a través de la Fundación Aedificat. En esta línea, el Colegio seguirá desarrollando nuevas medidas durante los próximos meses.

Compartir

Més notícies

Dinar de veterans 2023

Es van lliurar els bastons als col·legiats que compleixen 80 anys, les insígnies als què celebren 50 anys de col·legiació i una placa als què porten 60 o més anys de col·legiats